Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Informacje o projekcie
Projekt pn.: "Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj" realizowany jest wspólnie przez trzy samorządy z powiatu biłgorajskiego" Gminę Biłgoraj, Gminę Miasto Biłgoraj oraz Gminę Księżpol. Liderem projektu jest Gmina Biłgoraj.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Umowa o dofinansowanie pomiędzy Gminą Biłgoraj a Ministrem Infrastruktury i Rozwoju podpisana została 29 maja 2013r. Projekt realizowany jest od 01.06.2013r. do 31.03.2015r. Wartość projektu wynosi 2 900 093,90 zł natomiast kwota dofinansowania 2 599 158,90 zł.

Wszelkie decyzje podjęte przez Partnerów wdrażane są przez Jednostkę Realizującą Projekt, działającą w strukturach Lidera projektu - Urzędu Gminy Biłgoraj.

Celem głównym projektu jest określenie granic miejskiego obszaru funkcjonalnego, określenie zasięgu jego wpływu i potencjalnych kierunków rozwoju oraz upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym oraz promocja zintegrowanego podejścia do problemów przedmiotowego obszaru. Celem głównym jest również propagowanie wielopoziomowego, partnerskiego zarządzania.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację m.in. następujących celów szczegółowych:
 1. Delimitację granic miejskiego obszaru funkcjonalnego.
 2. Identyfikację wspólnych celów rozwojowych dla przedmiotowego obszaru funkcjonalnego poprzez przeprowadzenie działań diagnostycznych i analitycznych dotyczących tego obszaru.
 3. Przygotowanie strategii/planów działań na obszarze funkcjonalnym.
 4. Przygotowanie dokumentacji projektowej dla najważniejszych dla obszaru funkcjonalnego inwestycji, które planowane są do współfinansowania ze środków zewnętrznych w latach 2014 – 2020.
 5. Wzmocnienie współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego koniecznej dla realizacji wspólnych działań na przedmiotowym obszarze funkcjonalnym poprzez wspólną koordynację działań dotyczących miejskiego obszaru funkcjonalnego.

W ramach projektu planowane są następujące działania:
 • planistyczno - strategiczne:
 1. Delimitacja miejskiego obszaru funkcjonalnego.
 2. Opracowanie strategii rozwoju obszaru funkcjonalnego o charakterze ramowym.
 3. Plan rozwoju przedsiębiorczości na terenie MOF.
 4. Plan działań w zakresie rozwoju turystyki na obszarze MOF.
 5. Plan rozwoju współpracy sieciowej (klastrowej) przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze funkcjonalnym.
 6. Plan działań w zakresie zagospodarowania terenów inwestycyjnych na obszarze MOF Biłgoraj (analiza funkcjonalno - przestrzenna głównych terenów inwestycyjnych).
 7. Zmiana części Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo dla niewielkiej części terenów położonych na obszarze MOF z przeznaczeniem pod przemysł / usługi.
 • projektowe:
 1. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tzw. obwodnicy zachodniej Miasta Biłgoraj mającej za zadanie nie tylko wyprowadzenie ruchu poza teren zurbanizowany, ale przede wszystkim "otwarcie" nowych teernów inwestycyjnych na obszarze MOF.
 2. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę mostu na rzece Tanew.
 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę scieżek rowerowych, wyznaczenie nowych szlaków turystycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i oznakowaniem.
 • informacyjno - promocyjne.
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball