Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego
w planowaniu przestrzennym
poprzez określenie granic i kierunków rozwoju
obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj
 
 
 
 
Konsultacje społeczne Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju MOF Biłgoraj - Dokument ramowy
17.09.2014
Na podstawie art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.)
 
 
 
 
 

Wójt Gminy Biłgoraj, Burmistrz Miasta Biłgoraj, Wójt Gminy Księżpol
w ramach projektu
pn. „Upowszechnienie podejścia funkcjonalnego w planowaniu przestrzennym poprzez określenie granic i kierunków rozwoju obszaru funkcjonalnego Miasta Biłgoraj”
 

zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Biłgoraj - Dokument Ramowy.

Zainteresowani mogą zapoznać się z projektem dokumentu na niniejszej stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88, 23-400 Biłgoraj, pokój nr 39.

Uwagi i opinie można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub drogą elektroniczną na formularzu zgłaszania uwag, zamieszczonym na niniejszej stronie internetowej oraz dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Biłgoraj w pokoju nr 39.
 
Wypełnione formularze należy wysłać na adres e-mail: mofbilgoraj@interia.eu (z dopiskiem w temacie wiadomości: „konsultacje - prognoza OOŚ”), składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Biłgoraj przy ul. Kościuszki 88, pokój nr 33 lub wysłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Gminy Biłgoraj, ul. Kościuszki 88, 23 – 400 Biłgoraj z dopiskiem „konsultacje - prognoza OOŚ”.

Uwagi i opinie należy przedstawić w terminie od 25 września 2014 r. do 17 października 2014 r.

Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażania.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Wójt Gminy Biłgoraj.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronie internetowej: http://www.mofbilgoraj.pl/.
 
 
 
 
 
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007 - 2013 oraz ze środków budżetu państwa przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego  w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Loga
mapa strony wykonanie eball